การประยุกต์ใช้ Wall Slip Boundary Conditions ในการวิเคราะห์การจำลองซิมมูเลชั่น

on 09/30/2015

โดยทั่วไป, ผลของ wall slip บริเวณผิวคาวิตี้สามารถละเลยได้ แต่ในบางกรณี (เช่น แผงหน้าจอ, ชิ้นงานที่มีลักษณะบาง หรือผิวแม่พิมพ์ที่ขัดเงาให้เรียบมากๆ ) ซึ่งพฤติกรรม wall slip จะส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการไหล และควรนำมาพิจารณาเมื่อมีการวิเคราะห์ โดย Moldex3D R13.0 จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองพฤติกรรม wall slip ที่ส่งผลต่อพื้นผิวชิ้นงาน ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุความเค้นเฉือนบริเวณผนัง(wall shear stress) และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (friction coefficient) ในขณะที่ตั้งค่า wall slip boundary condition ยิ่งค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือค่าความเค้นคงเฉือนที่ผนังมีค่าสูง จะทำให้ผิวของคาวิตี้ไม่เรียบมากขึ้นเท่านั้น และส่งผลต่อการต้านทานการไหล

 


 

ขั้นที่ 1: เพื่อเป็นการตั้งค่า wall slip boundary condition ก่อนที่จะเริ่มทำการวิเคราะห์, ให้เปิดชุดคำสั่ง “computation parameter” จากนั้นคลิก Advanced… ที่อยู่ใต้เครื่องมือ Flow/Pack

 

applying-wall-slip-boundary-conditions-in-simulation-analysis-1

 


 

ขั้นที่ 2:  เช็ค Apply wall slip boundary condition, แล้วระบุตัวแปรพารามิเตอร์ Wall Slip BC ค่าสัมประสิทธ์การเสียดทานจะเป็นตัวบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างบริเวณการไหล, การครากการเสียดทาน (frictional drag), และการเริ่มเกิดความเค้นเฉือนที่ผนัง  (wall shear stress threshold), ค่าวิกฤตการเริ่มเกิดความเค้นเฉือนที่ผนัง (critical wall shear stress) คือ ค่าความเค้นเฉือนวิกฤต (critical shear stress) ณ เวลาที่พฤติกรรมการไหลเปลี่ยนจาก non-slip ไป slip จากนั้นคลิก OK เพื่อเป็นการทดสอบการตั้งค่า

 

applying-wall-slip-boundary-conditions-in-simulation-analysis-2

 


 

ขั้นที่ 3: หลังจากขั้น filling analysis, เปรียบเทียบผลกรณีที่ไม่สนใจผลกระทบจากการไถลที่ผนัง (wall slip impact) และกรณีที่พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการไถลที่ผนัง ดังแสดงตามรูปข้างใต้, ผลของเวลาที่ผิวหน้าการไหลเคลื่อนที่(Melt Front Time) ของกรณีแบบพิจารณาและไม่พิจารณา wall slip impact จะมีค่าต่างกัน

 


 

Wall Slip Demo (Melt Front Time)

 

แบบไม่มีการตั้งค่า wall slip boundary condition    แบบตั้งค่า wall slip boundary condition
 applying-wall-slip-boundary-conditions-in-simulation-analysis-3   applying-wall-slip-boundary-conditions-in-simulation-analysis-4

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team