การใช้ Moldex3D Smart Interactive Interface, Gate Attribute (การตั้งค่าทางเข้า ในการหา Gateทางเข้าที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลที่มีคุณภาพ

on 04/29/2015

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีการออกแบบแม่พิมพ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปที่เหมาะสม, ผู้ใช้จำเป็นต้องปรับตำแหน่งทางเข้า (gate position) ค่อนข้างบ่อยเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุด  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางเข้า (gate position) จึงต้องแก้ไขการออกแบบชิ้นงานและระบบรันเนอร์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์และกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ ทั้งนี้  Moldex3D ซึ่งมีเครื่องมือ Gate Wizard ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างทางเข้าได้ถึง 9 แบบ เช่น edge gate, a fan gate, a tunnel gate และ a cashew gate เป็นต้น นอกจากนี้ล่าสุด Moldex3D interface ได้พัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า Gate Attributes interface เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปปรับแก้ตำแหน่งทางเข้า(gate locations) ได้เองและสะดวกขึ้น

 

การใช้  Moldex3D Gate Wizard, ผู้ใช้สามารถเลือกที่จุดใดๆ ก็ได้บนพื้นผิวชิ้นงานเพื่อวางทางเข้า จากนั้นทางเข้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่ง Moldex3D เวอร์ชันล่าสุดมีเครื่องมือที่สามารถสร้างทางเข้าได้เหมาะสมมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก Gate Attributes ในการปรับตำแหน่งการวางทางเข้าดังตัวอย่างที่ได้อธิบายด้านล่าง

 

การเพิ่มทางเข้า (gates) ตรงส่วนปลายของรันเนอร์ (Add gates at the end of the runner)

 

ถ้ามีการออกแบบระบบรันเนอร์ที่ดี ผู้ใช้สามารถคลิกที่จุดปลายของรันเนอร์ และกำหนดให้จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของทางเข้า(gate)  จากนั้นโปรแกรม Moldex3D จะหาจุดบนผิวชิ้นงานเป็นจุดเริ่มต้นของทางเข้า(gate) แล้วขยายระยะจากจุดนั้นเพื่อสร้างจุดปลายในทิศทางเดียวกับจุดปลายของรันเนอร์

 

ในตัวอย่างนี้ ใช้ cashew gate, เมื่อมีการสร้างระบบรันเนอร์แล้ว (ดังรูปที่ 1 ) และผู้ใช้คลิกที่จุดปลายของรันเนอร์เพื่อเพิ่มทางเข้า(Gate) จากเครื่องมือ Gate Wizard

 

  • ถ้าเช็คเลือก“Locate at side of part” ซึ่งหมายถึงต้องการที่จะวางตำแหน่งทางเข้าที่ด้านข้างชิ้นงาน จากนั้นโปรแกรม Moldex3D จะหาจุดบนผิวชิ้นงานเป็นจุดเริ่มต้นของทางเข้า(gate) แล้วขยายระยะจากจุดนั้นเพื่อสร้างจุดปลายในทิศทางเดียวกับจุดปลายของรันเนอร์ (ดังรูปที่ 2 )
  • ถ้าไม่ได้เช็คเลือก“Locate at side of part” ทางเข้า cashew gate จะถูกวางตามจุดบนชิ้นงานตามทิศทางขนานกับผิวชิ้นงาน(ดังรูปที่ 3 )

using-moldex3d-smart-interactive-interface-gate-attributes-for-gate-optimization-to-gain-quality-results-1
รูปที่ 1. ระบบรันเนอร์ที่ถูกสร้างขึ้น

using-moldex3d-smart-interactive-interface-gate-attributes-for-gate-optimization-to-gain-quality-results-2
รูปที่ 2.เช็คเลือก“Locate at side of part” ซึ่งหมายถึงต้องการที่จะวางตำแหน่งทางเข้าที่ด้านข้างชิ้นงาน จากนั้นโปรแกรม Moldex3D จะหาจุดบนผิวชิ้นงานเป็นจุดเริ่มต้นของทางเข้า(gate) แล้วขยายระยะจากจุดนั้นเพื่อสร้างจุดปลายในทิศทางเดียวกับจุดปลายของรันเนอร์

 

using-moldex3d-smart-interactive-interface-gate-attributes-for-gate-optimization-to-gain-quality-results-3
รูปที่ 3. ถ้าไม่ได้เช็คเลือก“Locate at side of part” ทางเข้า cashew gate จะถูกวางตามจุดบนชิ้นงานตามทิศขนานกับผิวชิ้นงาน

 

เครื่องมืออินเตอร์เฟซแบบโต้ตอบที่ช่วยให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวาง gate

(Interactive interface enabling gate location modifications)

 

หลังจากตั้งค่าทางเข้า (gates) แล้ว ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตำแหน่งการวางทางเข้าได้ในเครื่องมือ Gate Attributes interface

 

  • Moldex3D สามารถสร้างเส้นตัดตามทิศทางของพลาสติกหลอมและทิศทางของชิ้นงาน เมื่อพิจารณาเส้นตัดตามตำแหน่ง gate
    ผู้ใช้สามารถปรับแก้ให้ได้ตำแหน่ง gate ที่ดีที่สุด (ดังรูปที่ 4)

using-moldex3d-smart-interactive-interface-gate-attributes-for-gate-optimization-to-gain-quality-results-4
รูปที่ 4. Moldex3D สามารถแสดงเส้นตัด (ตามที่ลูกศรแสดง) ให้ผู้ใช้สามารถปรับตำแหน่งทางเข้า (gate locations)

 

  • จากตำแหน่งทางเข้า (gate locations), ทิศทางของพลาสติกหลอม(melt directions)สามารถปรับได้เช่นกัน เมื่อตำแหน่งทางเข้าสามารถปรับแก้ได้อีกหลายครั้งดังรูปที่ 5 นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถทิศทางของพลาสติกหลอมในขณะที่ล็อคตำแหน่งทางเข้าได้

using-moldex3d-smart-interactive-interface-gate-attributes-for-gate-optimization-to-gain-quality-results-5
รูปที่ 5 หลังจากปรับทิศทางของพลาสติกหลอมแล้ว (ซ้าย), ผู้ใช้สามารถปรับตำแหน่งทางเข้า(gate location) โดยอาศัยเส้นที่ตัดกัน (ขวา)

 

using-moldex3d-smart-interactive-interface-gate-attributes-for-gate-optimization-to-gain-quality-results-6
รูปที่ 6. ปรับทิศทางการไหลของพลาสติกหลอม(melt direction) ในขณะที่ล็อคตำแหน่งทางเข้า

 

การออกแบบทางเข้าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนฉีดขึ้นรูปพลาสติกเพราะมีผลโดยตรงต่อร่องรอยบกพร่องบนชิ้นงาน ซึ่งรอยเหล่านี้ไม่เป็นที่ต้องการในการผลิต เช่น weld lines และ air traps

 

เพื่อให้ได้ผลออกมาดีที่สุด ผู้ใช้จึงต้องเปลี่ยนแปลงการออกแบบทางเข้าบ่อยๆ ในช่วง  simulation ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบชิ้นงานและรันเนอร์ช่วยให้ประหยัดเวลาและความพยายามในวิเคราะห์ด้วย simulation  ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือใน Moldex3D ในการออกแบบทางเข้าให้เหมาะสมและสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ ผู้ใช้สามารถระบุตำแหน่งที่จะวางทางเข้าที่ดีที่สุดและสามารถปรับแก้ได้ในภายหลัง

 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ในขั้นก่อนเริ่มกระบวนการของ (Moldex3D’s pre-processing interface) สามารถเปลี่ยนแปลงออกแบบลักษณะทางเข้า (gate design) ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ สามารถทำการการจำลอง simulation ได้อย่างง่ายดาย แม่นยำ และนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา การฉีดขึ้นรูปชิ้นงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team