การใช้ Moldex3D CADdoctor เพื่อแก้ความผิดพลาดของรูปทรงและตรวจสอบการสร้าง mesh คุณภาพสูงได้โดยง่าย

on 01/24/2017

รูปทรงเรขาคณิตที่มีคุณภาพดีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง mesh ที่เหมาะสมเพื่อให้การวิเคราะห์ด้วย CAE ประสบความสำเร็จ รูปทรงเรขาคณิตที่มีคุณภาพต่ำจะต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตัวเองในขั้นตอน pre-processing เพื่อให้ได้คุณภาพ mesh ที่สามารถใช้งานได้

 

Moldex3D CADdoctor เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสนับสนุนการแปลข้อมูลท่ามกลางระบบ multi-CAD และแก้ไขความผิดพลาดทางเรขาคณิตจากการแปลงไฟล์ต่างชนิดกัน

 

CADdoctor มีขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนที่ช่วยให้คุณตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดทั่วไปของโมเดล CAD:

 

utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-1

ข้อบกพร่องของ Surface mesh: ไม่ใช้ CADdoctor (ซ้าย) กับ ใช้ CADdoctor (ขวา)

 


 

ขั้นตอนที่ 1:  หลังจากนำรูปทรงเรขาคณิตเข้าสู่ Designer ให้คลิก utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพรูปทรงเรขาคณิต ให้คลิก CADdoctor ที่ใต้หัวข้อ Geometry Defect Checks และเลือก Yes ในหน้าต่างต่อไป โดย CADdoctor จะถูกเปิดและโมเดลจะถูกนำเข้าไปโดยอัตโนมัติ

 

utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-3

 

utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-4

 


ขั้นตอนที่ 2: แผงการทำงานหลักด้านซ้ายประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนบนจะบอกถึงข้อบกพร่องและส่วนล่างจะแสดง

เครื่องมือซ่อมแซมพื้นฐาน (utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-5) อันดับแรกให้คลิกutilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-6เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของรูปทรงเรขาคณิตโดยผลลัพธ์จะแสดงอยู่ในตาราง

utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-7

 


 

ขั้นตอนที่ 3: อันดับที่สองให้คลิก utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-8Auto Stitch เพื่อแก้เส้นโค้งและจุดยอดประชิดที่มีระยะน้อยกว่าค่าความเผื่อที่กำหนดโดยผู้ใช้ หน้าต่างที่แสดงขึ้นมาจะแสดงจำนวนของ free edge ก่อน auto-stitch และค่าความเผื่อเพื่อให้ทำการปรับแก้ ให้ระบุค่าความเผื่อและคลิก Try; CADdoctor จะประเมินจำนวนของ free edge หลังจากนั้นทำการ stitch โดยคลิก Fix เพื่อทำการ stitch

 

utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-9

 


ขั้นตอนที่ 4: คลิก utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-10 Auto Heal และ OK เพื่อปรับปรุงคุณภาพรูปทรงเรขาคณิตต่อไปโดยซ่อมแซมข้อบกพร่องของรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ หลังจากขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอนเหล่านี้จะสามารถสังเกตเห็นการปรับปรุงอย่างมีนัยยะสำคัญในรายการที่แสดงข้อบกพร่อง (ไอคอน Auto Heal จะกลายเป็น utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-11 หมายถึง โมเดลได้รับการปรับปรุงแล้ว) ผู้ใช้สามารถส่งรูปทรงเรขาคณิตที่แก้ไขแล้วกลับไปยัง Designer ได้โดยคลิก : Click utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-12 .

Note: การคลิกเลือกข้อบกพร่องที่ปรากฏอยู่นั้น  CADdoctor จะทำการระบุถึงตำแหน่งปัญหานั้นๆ และแนะนำเครื่องมือที่สอดคล้องสำหรับแก้ปัญหาใต้แผงการทำงาน

 

utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-13

 

utilizing-moldex3d-caddoctor-to-easily-fix-geometric-errors-ensure-high-quality-mesh-generation-14

 

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team