กระบวนการขึ้นรูปแบบหลายองค์ประกอบโดยพิจารณาถึงอุณหภูมิตกค้างของ shot(ปริมาณน้ำพลาสติกที่ฉีด) ก่อนหน้า

on 03/09/2015

ในโมดูลกระบวนการขึ้นรูปแบบหลายองค์ประกอบ(MCM) ของ Moldex3D ผู้ใช้สามารถพิจารณาอุณหภูมิตกค้างจาก shot ก่อนหน้าได้ โดยระบบการผลิตแบบ MCM จะมีการกระจายของอุณหภูมิของ part insert จะไม่เหมือนกับการตั้งค่าอุณหภูมิแม่พิมพ์ และ part insert จะสะสมความร้อนในแต่ละ shot อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว MCM ได้จัดทำฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำนายผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น โดยพิจารณาถึงอุณหภูมิแม่พิมพ์ การกระจายของความดัน และการบิดเบี้ยวของชิ้นงานที่ได้รับผลกระทบจาก shot ก่อนหน้า


 

การตั้งค่าSetting

เริ่มต้นด้วยการเปิดหัวข้อ computation parameter ขึ้นมา ภายใต้แถบ MCM ให้ทำเครื่องหมายที่ Link with previous shot และระบุข้อมูลของ part insert ที่หัวข้อย่อย project และ run

 

multi-component-molding-considers-residual-temperature-of-previous-shot-1


 

สาธิต MCM

ขั้นตอนที่ 1: ทำการจำลอง shot แรกให้เสร็จ

multi-component-molding-considers-residual-temperature-of-previous-shot-2


 

ขั้นตอนที่ 2: สำหรับโมเดล shot ที่ 2 ให้นำเข้ารูปทรงเรขาคณิตของ shot แรกและให้ถือว่า shot แรกเป็น part insert โดยที่วัสดุของ part insert ควรจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับ shot แรก การตั้งค่าดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เพื่อที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์ในการคำนวณสำหรับการทำงาน โดยพิจารณาอุณหภูมิของ shot แรก

multi-component-molding-considers-residual-temperature-of-previous-shot-3


 

ขั้นตอนที่ 3: รูปด้านล่าง แสดงถึง ผลของการบิดเบี้ยวจากกรณีพิจารณาและไม่พิจารณาผลกระทบของ shot ก่อนหน้า ผลจากการจำลองในกรณีแรกซึ่งพิจารณาผลกระทบของ shot แรก มีระยะการกระจัด 0.085 ~0.003 mm ส่วนผลจากการจำลองกรณีที่สองซึ่งไม่พิจารณาผลกระทบของ shot แรก มีระยะการกระจัด 0.13~0.0015 mm ดังนั้น จากรูป จะเห็นว่า การตั้งค่าการฉีดวัสดุหลายองค์ประกอบ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ไม่ว่าจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาการสะสมความร้อนจาก shot ก่อนหน้า

 

 multi-component-molding-considers-residual-temperature-of-previous-shot-4 multi-component-molding-considers-residual-temperature-of-previous-shot-5
กรณีพิจาณาอุณหภูมิ shot แรก กรณีไม่พิจาณาอุณหภูมิ shot แรก

Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team